Automatika i regulisani pogoni u industriji
Delatnost

- Industrijska automatizacija,
- Montaža i puštanje u rad frekventno regulisanih elektromotornih pogona i sistema
- Prodaja, instaliranje i puštanje u rad frekventnih pretvarača i softstartera
- Programiranje PLC i SCADA sistema
- Izrada kontrolnih panela (elektro ormana) sa pripadajucom dokumentacijom
- Projektovanje i izrada uredaja za opremanje hidrotehničkih objekata: izvorišta, bunari, crpne stanice, postrojenja
  za prečišćavanje otpadnih voda, sistemi za navodnjavanje …
- Izrada i montaža podstanica za povišenje pritiska sanitarne i hidrantske mreže
Automatika i regulisani pogoni u industriji
 
Copyright © 2022 Sim elektronika. Sva prava zadržana.